Reklamační řád

cz    Zobrazit Českou verzi

sk    Zobraziť slovensku verziu

 

cz

Reklamační řád

 

 

Reklamační řád společnosti IN-WATCH s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, IČ 07892381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisem C 309406 (dále jen „Ziskoun.cz“ nebo „prodávající“).

Korespondenční adresa: IN-WATCH s.r.o., Chválenická 24, Plzeň 326 00

Zboží určené k vrácení nebo reklamaci nezasílejte na fakturační adresu. Urychlíte tím vyřízení Vaší žádosti.

Zde je ke stažení formulář pro vrácení či výměnu zboží

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem internetového obchodu https://www.ziskoun.cz.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

 1. Odpovědnost Prodávajícího
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

 

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně v provozovně Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu  IN-WATCH s.r.o. Chválenická 24, Plzeň 326 00
 4. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.
 5. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
 • mechanickým poškozením Zboží,
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 2. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na případy, kdy dojde k nesprávnému použití výrobku Kupujícím, či k nesprávné manipulaci a skladování nebo mechanickým poškozením výrobku Kupujícím.
 3. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.
 4. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu

 

 

 1. Záruční doba
 1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele je sjednána záruční doba individuelně dle dohody před uzavřením kupní smlouvy.
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 3. Má-li zakoupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum uvedení Zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení Zboží do provozu, který obdrží Kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.

 

 1. Práva z vad Zboží
 2. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 3. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

 

 1. Vyřízení reklamace
 2. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.
 3. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.
 4. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 5. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 6. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 7. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

 

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
 2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží až do výše hodnoty zboží. Nedojde-li k vyzvednutí zboží do 6 měsíců od ukončení reklamace vyhrazuje si provozovatel právo reklamované zboží ekologicky zlikvidovat.
 4. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 16.5.2019

 

 

sk

reklamácia

 

Reklamačný poriadok spoločnosti IN-WATCH sro, so sídlom Jaurisova 515/4, Praha 4, IČ 07892381 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod spisom C 309406 (ďalej len  "Ziskoun.cz"  alebo " predávajúci ").

Korešpondenčná adresa: IN-WATCH sro, Chválenická 24, Plzeň 326 00

Tovar určený na vrátenie alebo reklamáciu neposielajte na fakturačnú adresu. Urýchlite tým vybavenie Vašej žiadosti.

Tu je k stiahnutiu formulár pre vrátenie alebo výmenu tovaru

Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len " NOZ ") a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len " Zákon ") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar "), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len " reklamácia ").
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami as týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
 3. Zákazníkom internetového obchodu https://www.ziskoun.cz.cz je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len " Kupujúci-spotrebiteľ ") alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len " Kupujúci-podnikateľ "). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako " kupujúci".
 4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.

 

 1. zodpovednosť Predávajúceho
 2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
  • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
  • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
  • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ku Tovar je prikladaný daňový doklad ak niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.

 

III. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru

 1. Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obale pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do preberacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať ao zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovar a kompletnosť jeho príslušenstva.
 2. Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovar okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovar z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto chyby (napr. Chýbajúce príslušenstvo) malo Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovar. Neskoršie reklamácie neúplnosti Tovar alebo vonkajšieho poškodenia Tovar nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 3. Reklamáciu Tovar môže Kupujúci-spotrebiteľ uplatniť osobne v prevádzke Predávajúceho alebo reklamovaný tovar zaslať prepravnou službou na adresu  IN-WATCH sro Chválenická 24, Plzeň 326 00
 4. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. U krehkého Tovar by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje Kupujúceho.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:
 • mechanickým poškodením Tovar,
 • preukázateľne nedovolenými zásahy do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrené,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • preukázateľne nesprávnym užívaním, užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
 • užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
 • preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
 • preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
 • ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na Tovar odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.
 1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovar predávaného za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého Tovar za chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú malo Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
 2. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na prípady, keď dôjde k nesprávnemu použitiu výrobku Kupujúcim, či k nesprávnej manipulácii a skladovaní alebo mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim.
 3. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, je považovaná za chybu, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inú osobu na zodpovednosť Predávajúceho.
 4. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iné platené Tovar, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytované ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu

 

 

 1. Záručná doba
 1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovar, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Ak sa prejavia vada Tovar v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade kúpy už použitého Tovar je obdobie uplatnenie práv z chybného plnenia 24 mesiacov. Pre Kupujúceho-podnikateľa je dohodnutá záručná doba individuálne podľa dohody pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 2. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v oprave. V prípade výmeny Tovar v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.
 3. Ak má zakúpené Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Dátum uvedenia Tovaru do prevádzky je vyznačené v doklade o uvedení Tovar do prevádzky, ktorý dostane Kupujúci. Počiatok záručnej doby sa tak odsúva iba v prípade, že sú splnené všetky podmienky vyššie uvedené. Ak nie je splnená ktorákoľvek z nich, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci.

 

 1. Práva z vád Tovar
 2. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v NOZ a Zákone. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď mu je odovzdaný alebo doručené vyhlásenie Kupujúceho-spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky zákonné podmienky podľa §2001 a nasl. NOZ V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.

 

 1. vybavenie reklamácie
 2. Kupujúcemu-spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia chyby vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľmi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľmi.
 3. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil, alebo na jej zákazníckej telefónnej linke.
 4. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, prípadne autorizovanému servisu, všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane vyskúšania alebo demontáže výrobku). Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čisté v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
 5. V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamované chyby a / alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
 6. Pri uplatnení reklamácie obdrží Kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Kupujúcim-spotrebiteľom požadovaný. Ak Kupujúci-spotrebiteľ výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, obdrží reklamačný protokol e-mailom.
 7. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Jedná sa najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

 

 

VII. Odmietnutie prijatia do reklamácie

 1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovar do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistené alebo sú znečistené jeho súčasti.
 2. Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu Tovar tiež v prípade, že tovar nie je odovzdávané v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

 

VIII. Vyzdvihnutie Tovar z záručnej opravy

 1. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslané na adresu Kupujúceho.
 2. Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovar z záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 30 Kč za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru až do výšky hodnoty tovaru. Ak nedôjde k vyzdvihnutia tovaru do 6 mesiacov od ukončenia reklamácie vyhradzuje si prevádzkovateľ právo reklamovaný tovar ekologicky zlikvidovať.
 4. Pri výdaji Tovar po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovar do reklamácie, popr. musí preukázať svoju totožnosť.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.5.2019